↞كشاورزي، جهش توليد و امنيت غذايي 
امروز : سه شنبه 19 اسفند 1399 بروزرسانی:1399/12/17

  • میگو           :159106
  • خاویار        :816
  • ماهی و سایر : 368417
  • مجموع        :528339

  • میگو           :31885
  • خاویار        :0.38
  • ماهی و سایر :111218
  • مجموع       :143103.4