تاریخ ارسال

اطلاعیه در خصوص خودروی اجاره ای

اداره کل شیلات آبهای داخلی استان در نظر دارد یک دستگاه خودرو پژو پارس اجاره نماید،از متقاضیان تقاضا می شود جهت گرفتن برگ استعلام تا تاریخ 29/11/96 به اداره پشتیبانی مراجعه نمایند.