تاریخ ارسال

توزیع بیش از ۱ میلیون لارو ماهی آمور در استخرهای به وزن رسانی شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان(آبهای داخلی)، آقای سرگزی رئیس اداره شیلات شهرستان زابل ضمن اعلام این خبر افزود. با توجه به تجربه موفق استفاده از ظرفیت آبزی پروران در تولید بالغ بر 50 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی مورد نیاز بهره برداران شیلاتی شهرستان در سال گذشته، پروژه به وزن رسانی در سال جاری با رهاسازي بیش از یک میلیون قطعه لارو ماهی آمور در استخرهای واجد شرایط شهرستان آغاز گردیده است. بچه ماهیان تولیدی حاصل از اجرای این پروژه بین آبزی پروران شهرستان توزیع خواهد شد.