تاریخ ارسال

توزیع بیش از 2 میلیون قطعه لارو ماهیان گرمابی در آببندانها و استخرهای به وزن رسانی شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، آقای شیخ ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زاهدان ضمن اعلام این خبر افزود، باهدف استفاده از ظرفیت منابع آبی حوزه شهرستان در زمینه تولید آبزیان و نیز استفاده از پتانسیل جوامع روستایی در جهت تولید بچه ماهی مورد نیاز آبزی پروران شهرستان و اشتغال زایی، تعداد دو میلیون و دویست هزار قطعه لارو ماهیان گرمابی در آب بندها و استخرهای هدف تولید بچه ماهی شهرستان رهاسازی گردیده است.