تاریخ ارسال

رهاسازی لارو ماهیان گرمابی در استخرها و منابع آبی شهرستان سراوان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی ، با عنایت به بارش رحمت الهی در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری و آبگیری مجدد تمامی آببندانها و منابع آبی شهرستان، و با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده در حوزه صید و صیادی منطقه، تاکنون بیش از یک میلیون و دویست هزار قطعه لارو ماهی آمور در تعداد 12 منبع آبی شهرستان رهاسازي گردیده است. همچنین با هدف بهره برداری از توانمندی جوامع روستایی و ایجاد اشتغال در حوزه آبزی پروری در تولید بچه ماهی، پروژه به وزن رسانی لارو ماهی آمور با رهاسازي تعداد یک میلیون لارو در دو باب استخر پرورش ماهی شهرستان آغاز گردیده است که انتظار می رود در پایان فصل پرورش بچه ماهی مورد نیاز آبزی پروران حوزه شهرستان تامین گردد.