تاریخ ارسال

بازدید کارکنان و دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زهک از مرکز بازسازی ذخایر ماهی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان؛
فدایی رئیس مرکز بازسازی ذخایر ماهی زهک با اعلام خبر فوق افزود بر اساس هماهنگی بعمل آمده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زهک با اداره کل، مبنی بر بازدید کارکنان و دانش آموزان از مرکز بازسازی ذخایر این بازدید در قالب اردوی یکروزه دانش آموزان پیشتاز انجام گرفت.
وی افزود بازدید از سایت پرورش ماهیان خاویاری، استخرهای پرورش ماهیان سردابی و گرمابی، سالن های تکثیر، پروژه های پایلوت شاه میگوی اب شیرین، ماهیان زینتی و ... از جمله بخش های مورد بازدید در طی این اردو بود.