تاریخ ارسال

سیلاب به آبزی پروری در شهرستانهای نگور، قصرقند، دلگان، سرباز، نیکشهر و ایرانشهر آسیب وارد نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

با توجه به بارندگی های شدید در شهرستانهای جنوب استان به تولیدات آبزیان پرورشی (ماهیان گرمابی) در منابع آبی (آبندان پارک، شیکلک و ... ) و 11 باب استخرهای بتنی پرورش ماهی خسارت جدی وارد نمود. با هماهنگی صورت گرفته با مسئولین ادارات شیلات  شهرستانهای تحت تأثیراز سیلاب و برآورد صورت گرفته مبلغ 19600 میلیون ریال به بخش آبزی پروری خسارت وارد شده است.