تاریخ ارسال

برگزاری موفق دوره‌های آموزشی و ترویجی بهبود کیفیت،فرآوری وعرضه بهداشتی آبزیان در سال 98

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

در سال 1398 تعداد 18 دوره آموزشی و ترویجی بهبود کیفیت،فراوری وعرضه بهداشتی آبزیان در سطح شهرستانهای استان برگزار کردید.

مهندس زارع جوان، رئیس گروه صنایع شیلاتی و توسعه بازار با اعلام این خبر افزود به منظور ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی، توانمندسازي توليد كنندگان و بهره برداران بخش شیلات و ارتقای سرانه مصرف آبزیان، طی شش ماهه اول سال98 و با همکاری سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تعداد  18دوره آموزشی ترویجی و یک جشنواره طبخ آبزیان مرتبط با فعالیتهای بهبود کیفیت، فرآوری، عرضه بهداشتی و مصرف آبزیان در شهرستانهای استان برگزار گردید.

وی افزود پایش میدانی اثرات این دوره ها بر روندهای پس از صید آبزیان، نگهداری، عرضه و همچنین سرانه مصرف به منظور احصائ ضرورت های آموزشی، مقدم بر آموزش های آتی است و امید است این دوره ها، نقش موثر خود را در ارتقای مولفه های بهداشتی، جلوگیری از افت کیفی و نهایتا عرضه محصولات سالم ایفا نماید.