تاریخ ارسال

دیدار سرپرست اداره کل شیلات استان با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میرجاوه

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) آقای مهندس میرانی شاهرودی سرپرست اداره کل شیلات استان(آبهای داخلی ) ضمن بازدید از استخرهای پرورش ماهی سردآبی حاشیه تفتان با مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیز دیدار نمودند.
آقای محمدکول رییس اداره شیلات شهرستان میرجاوه ضمن اعلام خبر فوق افزود دراین دیدار مقرر گردید بچه ماهی سردآبی مورد نیاز استخرها از طریق فعال سازی بخش خصوصی تهیه و مابین متقاضیان توزیع گردد.