تاریخ ارسال

بازسازی ذخایر ماهیان بومی و فیلترکننده در چاه‌نیمه چهارم

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آب‌های داخلی)، تعداد 100 هزار قطعه بچه ماهی بومی شیزوتوراکس زارودنی و ماهیان فیلتر کننده (فیتوفاگ و بیگ هد) در چاه‌نیمه چهارم رهاسازی گردید.
عیسی میرانی شاهرودی، سرپرست اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) ضمن بیان این خبر افزود پیرو موافقت کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان (موضوع نامه 10799/ص/98/1-1398/8/2 ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان منضم به صورتجلسه مورخ  1398/7/24) و با هدف بازسازی ذخایر ماهیان بومی و فیلترکننده در جهت بهبود کیفیت آب چاه‌نیمه چهارم، رهاسازی بچه ماهیان به صورت پایلوت و بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده تالاب بین المللی هامون- دانشگاه زابل، با حضور مسئولین و نمایند‌گان محترم دستگاه‌های اجرایی  رهاسازی گردید. ضمناً طبق مصوبات صورتجلسه مورد اشاره، پایش نتایج حاصل از این طرح توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست استان و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون بصورت گزارش دوماهه برای اعضای کارگروه ارسال خواهد شد.