تاریخ ارسال

رهاسازی بچه ماهی گرمابی در منابع ابی شهرستان مهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، با توجه به شرایط مطلوب شهرستان مهرستان و پتانسیل ارزشمند منابع آبی آن تعداد 40000  قطعه ماهی گرمابی در سد آشار رهاسازی گردید. در این مراسم رهاسازی، که با حضور جناب آقای مهندس علیزاده، معاون تولید و بهره برداری آبزیان برگزار گردید مقداری ادوات صیادی شامل تور ماهیگیری، فوکا، چکمه و ... نیز بین صیادان سه تشکل صیادی شهرستان  مهرستان توزیع گردید.
ضمنا تاکنون حدود 135 هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی شهرستان مهرستان رهاسازی شده است و انتظار می رود در پایان فصل پرورش حدود 180 تن ماهی برداشت گردد.