تاریخ ارسال

بازدید دادستان محترم شهرستان زابل از فعالیتهای شیلاتی در منطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان جناب آقای مهندس جهانتیغ، دادستان محترم شهرستان زابل و هیات همراه از استخرهای پرورشی، صیادان منطقه و مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک بازدید نمودند.

در طی این بازدید مهندس شاهرودی،سرپرست اداره کل ضمن ارائه گزارش از فعالیت های گسترده و متنوع این اداره کل در حوزه آبهای داخلی استان که در شمال استان تا جنوب استان (شهرستان نگور) را شامل می شود برعزم این اداره کل برای حداکثر خدمات رسانی و اشتغال زایی تاکید نمود.