تاریخ ارسال

آغاز ماهیدار نمودن منابع آبی شهرستان مهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان  به نقل از آقای مرادی رییس اداره شیلات مهرستان تعداد 150000 قطعه بچه ماهی از انواع آمور، کپور معمولی، شیزوتراکس و فیتوفاگ در منابع آبی شهرستان رهاسازی گردید، که این روند تا پایان تابستان جهت ماهیدار نمودن تمامی منابع آبی شهرستان ادامه خواهد یافت.
ایشان اعلام کردند با توجه به استقبال مردمی از ماهیان پرورشی در استخرها و منابع آبی شهرستان با توجه به قیمت مناسب و بازار پسندی؛ به منظور بهره برداری بهینه از منابع آبی شهرستان گروهها و شرکتهای تعاونی صیادی تشکیل گردیده تا تحت نظارت اداره شیلات اقدامات لازم در خصوص تحویل و رهاسازی بچه ماهی، حفاظت از منابع آبی و صید ماهی در زمان مناسب  صورت گیرد.
شایان ذکر است با توجه به بارندگیهای اخیر در شهرستان مهرستان پیش بینی برداشت بیش از 250 تن ماهی از منابع آبی شهرستان را خواهیم داشت که این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای تعداد97 نفر از صیادان منطقه خواهد گردید.