تاریخ ارسال

برگزاری جلسه با مجری سیستم مداربسته کمندکاج

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستانبا هدف بررسی برنامه آتی آن سیستم جلسه ای در تاریخ 98/5/17 با حضور سرپرست اداره کل شیلات، معاونت تولید و بهره برداری آبزیان، رئیس گروه تولید، رواسای ادارات شیلات زاهدان و خاش و مجری سیستم مداربسته کمند کاج در محل اداره شیلات شهرستان زاهدان برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی وضعیت موجود ماهیان پروراری موجود در سیستم، برنامه ریزی برای تداوم پرورش و دستیابی به حداکثر تولیدات صورت پذیرفت.