تاریخ ارسال

توزیع بچه ماهی تولید شده توسط بخش خصوصی ،گامی در جهت رونق تولید و افزایش اشتغالزایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان به نقل از آقای مهندس فرشید شیخ ویسی رییس اداره شیلات شهرستان زاهدان، با توجه به تولید بچه ماهی در شهرستان زاهدان و همچنین با هدف افزایش اشتغالزایی و رونق تولید،20 هزار بچه ماهی با کیفیت که توسط جوامع روستایی تولید شده ، با حضور مهندس شاهرودی سرپرست اداره کل شیلات استان و مهندس جهانتیغ رئیس محترم نظام مهندس استان بین پرورش دهندگان و استخرداران توزیع و این روند ادامه دارد. شایان ذکر است، نظارت فنی و مشاوره در طول دوره پرورش به بهره برداران شیلاتی توسط کارشناسان ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صورت می گیرد.