تاریخ ارسال

برگزاری جلسه کارگروه فرعی شیلات و آبزیان آبهای داخلی

براساس دعوت قبلی جلسه کارگروه فرعی شیلات و آبزیان آبهای داخلی در تاریخ 11/3/98 ساعت 11 در محل سالن کنفرانس با حضور مدیر کل محترم و سایر اعضاء برگزار گردید.

جلسه فوق با محوریت آمادگی لازم برای بهترین بهره برداری از آب موجود در دریاچه هامون تشکیل گردید که در ادامه جلسه اعضا در راستای موضوع فوق نظرات و دیدگاه های خوبی را بیان نمودند.

و در پایان ضمن جمع بندی از سوی مدیر کل محترم مصوبات بسیار مهم برای پیگیری به تصویب رسید.