تاریخ ارسال

آغاز پروژه بوزن رسانی بچه ماهی و رها سازی 2 میلیون و 850 هزار قطعه لارو در استخرهای بوزن رسانی شهرستانهای زاهدان و سراوان

با توجه به وجود شرایط مناسب اقلیمی در سطح شهرستانهای مذکور و اهمیت تامین بموقع نهاده های شیلاتی در بهبود تولیدات آبزی پروری برای دومین سال پروژه بوزن رسانی لارو ماهی آمور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان به نقل از رؤسای ادارات شیلات شهرستانهای زاهدان و سراوان ،با توجه به برنامه اداره کل شیلات مبنی بر تولید بچه ماهی برای استخرهای بتنی در خود شهرستان و تامین لارو مورد نیاز ،،پروژه بوزن رسانی با هدف تامین به موقی بچه ماهی با وزن مناسب با مشارکت بخش خصوصی شروع بکار کرد.