تاریخ ارسال

برگزاری دوره ی تخصصی مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش لارو ماهیان گرمابی در مرکز تکثیر ماهی زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، مهندس شاهرودی سرپرست گروه ترویج بیان نمودند که با هدف تولید بچه ماهی توسط بخش خصوصی و تامین بچه ماهی مورد نیاز بهره برداران هر شهرستان در حوزه ی همان شهرستان این دوره ی آموزشی به صورت عملی برای متقاضیان پروژه ی مذکور برگزار گردید. در این دوره ی آموزشی متقاضیان با نحوه ی آماده سازی استخرها، نحوه ی رهاسازی لارو، نحوه ی تغذیه و.. آشنا شده و در پایان به سوالات مطرح شده متقاضیان از سوی مدرس دوره پاسخ داده شد.