تاریخ ارسال

انتصابات جدید در اداره کل شیلات آبهای داخلی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان مهندس سیستانی مدیر کل شیلات استان طی احکام جداگانه ای آقایان عبدالعلی نورا و محمود سرگزی و سرکار خانم زهرا خانی شاهرودی را به ترتیب به سمت مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد،رئیس شیلات شهرستان زابل و مسئول امور اداری اداره کل شیلات آبهای داخلی استان منصوب نمودند.