تاریخ ارسال

برداشت ماهیان گرمابی از استخر های دو منظوره شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان آقای محبعلی حیدری صادق سرپرست اداره شهرستان هیرمند گفت: در اوایل سال 93 تعداد 1000 قطعه بچه ماهی از گونه های آمور-کپور و فیتوفاگ در یک استخر خاکی 500 متری مربوط به آقای حبیب صفر زایی واقع در روستای رخشانی از توابع شهرستان هیرمند با وزن 30 گرم رها سازی گردید که کار برداشت آن در قالب اجرای برنامه ی آموزشی و ترویجی با هدف ایجاد انگیزه و تمایل سایر کشاورزان برای احداث استخر پرورش ماهی و افزایش تولید آبزیان با حضور مسئولین ادارات شهرستان هیرمند و همچنین مروجین بخش کشاورزی برگزار گردید که از این صید مقدار700 کیلو صید گردید همچنین آقای حیدری گفت امسال تاکنون تعداد صد هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در 200 باب استخر پرورش ماهی سطح شهرستان هیرمند رهاسازی گردید.