تاریخ ارسال

بازدید مدیر كل محترم دیوان محاسبات استان و هیأت همراه از پروژه های شیلاتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان، آقای مهندس کاشی مدیر کل محترم دیوان محاسبات و هیأت همراه در سفر یک روزه خود به سیستان از طرحهای شیلاتی در حال اجرا بازدید به عمل آوردند که علاوه بر استخرهای پرورش خاکی و بتنی هشت ضلعی ماهیان گرمابی و سردآبی قزل آلا از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی شهرستان زهک و حوضچه های ویژه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری نیز بازدید کردند.

   در این بازدید مهندس سیستانی، مدیر کل شیلات اظهار داشت با بهره برداری از استخرهای طراحی شده جدید (هشت ضلعی)، شاهد تحول در راندمان تولید استخرهای دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی خواهیم بود که می تواند کمک شایانی به گذر از  مقیاس معیشتی به اقتصادی فعالیت ها نماید.