تاریخ ارسال

بازدید مدیر كل شیلات سیستان از ظرفیتهای شیلاتی شهرستانهای سراوان،سیب سوران خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان مهندس سیستانی مدیر کل در سفر چند روزه به شهرستانهای سراوان ،سیب سوران و خاش با فرمانداران این شهرستانها دیدار و در خصوص بهره مندی ساکنین شهرستانها از سدها و منابع آبی که قبلا توسط این اداره کل ماهیدار شده بودند تاکید کردند و بیان داشتند استان دارای منابع آبی و استعدادهای بالقوه زیادی در مباحث شیلاتی میباشد که آگاه نمودن مردم با بهره برداری پایدار و آشنایی با نحوه صید در این منابع می تواند زمینه تولید پروتئین،اشتغال توسعه فرهنگ مصرف آبزیان در مناطق دور از دریا و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی گردد