تاریخ ارسال

پرورش ماهی سی باس در منطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) برای اولین بار پرورش ماهی سی باس در محل اولین چاه ژرف کشور در منطقه سیستان آغاز گردید. این پروژه با رهاسازي تعداد بیش از 11 هزار قطعه بچه ماهی سی باس توسط شرکت پرلوک در یک باب استخر در مورخه 27 خرداد 99 آغاز گردیده است. در حاشیه برنامه رهاسازي بچه ماهی سی باس با حضور جناب آقای مهندس علیزاده معاون محترم تولید و بهره برداری آبزیان اداره کل و دکتر قرائی از اساتید دانشگاه زابل به اهمیت استفاده از گونه های جدید آبزی به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن در حوزه شیلات تاکید گردید. علاوه بر آن این پروژه به منظور بررسی امکان سنجی پرورش ماهی سی باس و افزایش بهره وری آب استحصالی در حال انجام می باشد. در صورت موفقیت انجام این پروژه امکان استفاده از سایر ظرفیت منطقه سیستان در تولید آبزیان و اشتغالزایی فراهم می گردد.