تاریخ ارسال

بازدید استاندار محترم به همراه مدیرکل شیلات استان(آبهای داخلی) و از طرح های حوزه کشاورزی منطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان س و ب (آبهای داخلی) مدیر کل شیلات به همراه استاندار محترم و هیئت همراه و مدیران جهاد کشاورزی از طرح های باغی و کشاورزی منطقه سیستان بازدید بعمل آوردند. میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات در حاشیه این بازدید به اهمیت اجرای طرح های تلفیقی کشاورزی و شیلاتی در جهت افزایش بهره وری از منابع آبی و نقش موثر تولیدات آبزی پروری در افزایش پتانسیل تولیدات محصولات کشاورزی در طرح های تلفیقی پرداخت.