تاریخ ارسال

تامین ماهیان پیش مولد فیتوفاگ و بیگ هد برای تامین نیاز مولد سازی مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل:
به منظور تامین مولدین جوان و باکیفیت از گونه های فیتوفاگ و بیگهد، تعدادی ماهی پیش مولد با وزن متوسط بالای 5/2 کیلوگرم از صیادان منطقه سیستان خریداری گردید. 
مهندس ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک با اعلام خبر فوق اضافه نمود نظر به نیاز مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان گرمابی و بومی زهک به مولدسازی و گسترش بانک ژنی، هماهنگی های لازم جهت صید ماهیان پیش مولد با صیادان منطقه صورت گرفت و این ماهیان پس از انتقال به مرکز تکثیر در استخرهای قرنطیه رهاسازی شدند.
قابل ذکر است که گونه های فیتوفاگ و بیگهد جهت تکثیر در شرایط طبیعی نیاز به شرایط خاص دارند که این شرایط در منابع آبی راکد فراهم نمی باشد لذا جهت بازسازی ذخایر این گونه‌ها بایستی بصورت مستمر بجه ماهی در این منابع رهاسازی گردد.