تاریخ ارسال

تعیین جنسیت ماهیان خاویاری مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

تعداد 16 قطعه ماهی خاویاری از نوع فیل ماهی Huso huso که سنی بال بر 12 سال داشتند تعیین جنسیت گردیدند.

مهندس شاهرودی مدیرکل شیلات، ضمن اعلام این خبر افزود: با حضور دو نفر از کارشناسان متخصص و توانمند موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر، جناب آقای دکتر علی حاجیان و مهندس محمد پوردهقانی، تعداد 16 قطعه فیل ماهی پرورشی در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک که از سال 1386 و با وزن حدود 300 گرم در این مرکز پرورش یافته اند تعیین جنسیت گردیدند.

وی افزود خبر مسرت بخش این است که از این تعداد، 11 قطعه ماهی ماده می باشد که اغلب آنها در مراحل مطلوبی از رسیدگی جنسی نیز قراردارند و این مهم فرصت استحصال خاویاری و یا تولید بچه ماهی را فراهم می نماید که هر دو گزینه، تاکنون در استان سابقه نداشته است.  ایشان برنامه آتی این اداره کل، در زمینه ماهیان خاویاری را تلاش برای پرورش گونه‌های متنوع دیگر این ماهی ارزشمند ذکر نمود.

""مراحل انجام کار به روایت تصویر""