تاریخ ارسال

بازدید معاون محترم پژوهش و فناوری و تیم همراه از پتانسیل ها و توانمندی های اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)، دکتر بازرگان معاون پژوهش وفناوری و معاونین پژوهشی مؤسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، دکتر نارویی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر فاضلی رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی شهید خیابانیان به همراه معاونین و همکاران از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک و دستاوردها و پتانسیل های موجود بازدید نمودند.
در طی این بازدید مهندس شاهرودی ضمن بیان توانمندی ها ساختاری و فنی مرکز و توفیقات بدست آمده در توسعه فعالیت های آبزی پروری، خواستار فعال سازی مجدد ایستگاه تحقیقاتی هامون با تمرکز بر انجام پژوهش  بر روی ماهیان بومی آبهای داخلی استان گردید تا بتوان با استخراج نرماتیوهای تخصصی امکان تکثیر و پرورش تجاری آنها و تنوع بخشی به تولیدات فراهم نمود.