تاریخ ارسال

شرکت در جلسه امکان سنجی تدوین طرح پیشنهادی برای جذب منابع مالی از اتحادیه اروپا برای احیاء تالاب هامون

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل شیلات آبهای داخلی استان، با عنایت به بازدید تیم مشاور و نمایندگان محترم برنامه عمران ملل متحد از منطقه هامون که با هدف امکان سنجی تدوین طرح پیشنهادی برای جذب منابع مالی از اتحادیه اروپا و با تمرکز بر دو موضوع توانمندی سازی اقتصادی جامعه محلی و حفاظت محیط زیست و احیاء تالاب هامون انجام گردید جلسه ای در تاریخ 1398/06/25 در محل اداره کل بحران استانداری و باحضور معاون محترم تولید و بهره‌برداری آبزیان، رئیس گروه توسعه آبزیان و رئیس گروه صید این اداره‌کل، مدیرکل بحران استانداری، مدیرکل حفاظت از محیط زیست، معاون محترم حفاظت از منابع آب، نماینده اداره کل منابع طبیعی استان، نماینده سازمان جهادکشاورزی استان، همکاران محترم سازمان حفاظت از محیط زیست و خانم ماریا لورا فیوروتو نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار گردید. نمایندگان این اداره کل در این جلسه، گزارش جامعی از عملکرد، برنامه ها و پیشنهادات مربوط به بخش شیلات و آبزی پروری در زمینه اشتغال و توانمند سازی اقتصادی جوامع روستایی و ایجاد معیشت جایگزین ارائه نمودند.