تاریخ ارسال

رونق تولید بچه ماهی در آب‌های داخلی استان سیستان و بلوچستان و تامین نیاز استان های همجوار

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان، با توجه به تولید و تکثیر موفقیت آمیز بیش از 44 میلیون لارو کپور ماهیان ( شامل کپور معمولی، کپور علفخوار، فیتوفاگ، سرگنده و ماهی بومی شیزوتوراکس) در مرکز حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمابی زهک طی سال جاری و همچنین نتایج مطلوب پروژه به وزن رسانی در استخرهای پرورشی جوامع روستایی استان، این اداره کل در کنار برنامه ماهیدار نمودن حداکثری استخرها و منابع آبی داخلی، اقدام به تامین بخشی از نیاز استان‌های همجوار با هماهنگی سازمان محترم شیلات ایران نموده است. در این راستا تاکنون تعداد 75 هزار قطعه بچه ماهی کپور  به استان هرمزگان و 180 هزار قطعه بچه ماهی کپور و آمور به استان خراسان جنوبی تحویل گردیده است.