تاریخ ارسال

برگزاری جلسه جهت تسهیل مراحل صدور مجوز

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان ، مهنــدس علیزاده، معاون تولید و بهره برداری با اعلام این مطلب افزود، جلسه ای در تاریخ 98/4/18 در محل سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تسهیل هرچه بیشتر مراحل صدور مجوز و اجرای دستورالعمل اجرایی ساماندهی  دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی برگزار گردید.

در این جلسه، که با حضور جناب آقای مهندس جهانتیغ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همکارانشان، جناب آقای حسن پور نماینده محترم نظام دامپزشکی استان و کارشناسان اداره کل شیلات  برگزار گردید هماهنگی های لازم جهت تسهیل فرآیند صدور مجوز برای استخرهای روستایی، عشایری و غیر صنعتی اتخاذ گردید لذا کلیه متقاضیان محترم ساخت یا ساماندهی استخرهای پرورش ماهی می توانند با مراجعه به دفاتر اجرایی سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی نسبت به انجام مراحل لازم جهت اخذ کارت شناسایی اقدام نمایند.