تاریخ ارسال

گزارش خبری

مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان زهک در سال جاری با هدف تامین بچه ماهی مورد نیاز تمامی بهره برداران بخش شیلات در دو حوضه منابع آبی و استخرهای پرورش ماهی استان در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال فعالیت خود را با تولید تعداد 44956000 قطعه لارو از انواع گونه های کپور ماهیانی که مورد تقاضای بهره برداران می باشد آغاز نموده است. این مرکز به منظور پاسخگویی به موقع به در خواست های نهاده بچه ماهی با بهره گیری از روشهای مختلف کارشناسی در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به سنوات گذشته موفق به تولید این نهاده با وزن مناسب شده است به گونه ای که تا تاریخ 98/4/2 تعداد 575000 قطعه از نوع کپور معمولی و آمور برای توزیع بین آبزی پروران به ادارات شیلات شهرستان ها تحویل و پیش بینی می شود این روند عرضه نهاده بصورت گسترده تا تامین نیاز بهره برداران این بخش در کل استان استمرار داشته باشد. لازم به ذکر است تدابیر لازم برای تامین بچه ماهی گرمابی آن دسته از استخرهای پرورش ماهی که در فصل زمستان با ماهی قزل آلا ماهی دار و در اسفند ماه تخلیه می شوند اتخاذ خواهد شد.