تاریخ ارسال

بازدید ائمه محترم جمعه شهرهای شمالی استان از ظرفیت ها و اقدامات شیلاتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، ائمه محترم جمعه و جمعی ازجامعه علما و روحانیت شهرهای شمال استان از قابلیت ها و فعالیت های اداره کل شیلات استان بازدید نمودند.

    مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی شهرستان زهک و استخرهای دومنظوره از طرحهای شیلاتی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان بود که مورد بازدید این عزیزان قرار گرفت. همچنین در پایان ضمن بازدید از چاه نیمه های سیستان با صیادان دیدار و  از نزدیک با فعالیت های این قشر زحمتکش نیز آشنا شدند.

    سیستانی، مدیر کل شیلات استان هدف از بازدید ائمه محترم جمعه از قابلیت های شیلاتی استان را آشنا شدن این عزیزان با نوع فعالیت های شیلاتی در جهت انتقال این اقدامات به مردم به منظور ترویج و توسعه این فعالیت ها در بین جوامع محلی دانست و ابراز امیدواری نمود که در صورت تحقق این هدف،  شاهد استقبال بیش از پیش متقاضیان برای سرمایه گذاری در زیر بخش شیلات باشیم.