تاریخ ارسال

پیشرفت 90درصدی عملیات خاکی پروژه تکمیل استخرهای پرورش ماهی سایت شمالی مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان گرمابی و بومی زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان (آبهای داخلی) پیشرفت فیزیکی پروژه تکمیل استخرهای پرورش ماهی (سایت شمالی)مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان گرمابی وبومی زهک که ازمهرماه امسال شروع به کارشده بود به مراحل پایانی رسیده است این مطلب را آقای مهندس جهانتیغ رئیس اداره فنی و مهندسی آبزیان اداره کل بیان کرد و افزود این پروژه که با هدف افزایش فضای پرورشی و ارتقای کمی وکیفی تولید بچه ماهی گرمابی دراین مرکز شروع شده با اعتباری بالغ بر 7میلیارد ریال با گذشت حدود 2ماه ازشروع عملیات خاکی به پیشرفت 90درصدی رسیده که با اتمام عملیات خاکی عملیات بتن ریزی برای ساخت 32مورد دریچه ورودی و خروجی و 800متر کانال آبرسانی شروع خواهد شد و پیش بینی میشود انشاالله تا اوایل اسفندماه مورد بهره برداری قرارگیرد که این موضوع نقش به سزایی درمیزان تولید و به وزن رسانی بچه ماهی درسطح استان خواهد داشت .