تاریخ ارسال

بازدید کارشناسان اداره کل شیلات آبهای داخلی استان از نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان  یک تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان  ادارات شیلات شهرهای شمالی و جنوبی استان از نمایشگاه بین المللی شیلات و آبزیان در تهران که در آن آخرین دستاوردهای علمی و صنایع شیلاتی داخلی و خارجی عرضه شده بود بازدید نمودند، این بازدید نقش موثری جهت بکار گیری و ارائه مشاهدات آن در استان، افق مناسبی در پیش روی کارشناسان قرار خواهد داد.