مقالات

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

دریافت فایل

جزوه آموزشی پرورش ماهیان گرمابی

pdf

MB 1.22

تکثیر مصنوعی خاویاری به روش ریز برش

pdf

MB 2.31

تشخیص مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری

pdf

MB 2.15

پرورش ماهیان گرمابی در منابع خرد

pdf

MB 5.1

تعیین جنسیت کاربردی در ماهیان خاویاری

pdf

MB 2.60

مقالات کارکنان اداره کل

عنوان

نوع فایل

حجم فایل

دریافت فایل

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪك سیستان

pdf

MB 0.2

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪك ﺳﻴﺴﺘﺎن

pdf

MB 0.2

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺧﻮن ﻣﺎﻫﯽﺳﻔﯿﺪك ﺳﯿﺴﺘﺎن

pdf

MB 0.4

تاثیر اسپرمگیری مجدد بر برخی از شاخصهای کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان

pdf

MB 0.6

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن HCG ﻫﺎي اواﭘﺮﻳﻢ، و ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪك ﺳﻴﺴﺘﺎن

pdf

MB 0.3

بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

pdf

MB 0.5

بررسی اثرات بوم شناختی مانسون بر تنوع خرچنگ های بستر شنی-گلی منطقه بین جزر و مدی استان

pdf

MB 0.8