معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مومن کیخا

پست سازمانی: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس: 32239601-054

پست الکترونیکی : momenkeikha@yahoo.com


شرح وظایف

 • برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اداری، مالی و برنامه ای در چارچوب اهداف و برنامه های توسع شیلات
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب شیلات ایران در ارتباط با فعالیتهای شیلاتی و ارائه گزارشهای لازم
 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد دستورالعملها، آئین نامه ها و روشهای اداری، مالی و برنامه ریزی
 • برنامه ریزی به منظور اجرای سیستمها و روشهای مصوب و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روشهای مورد عمل و همچنین اجرای ت شکیلات سازمانی مصوب در سطح اداره کل و حصول اطمینان از حسن اجرای آنها
 • نظارت و ایجاد هماهنگی راهبری تحول اداری و طرح های بهود مدیریت منابع در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • انجام اقدامات لازم جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای اداری و پرسنلی از قبیل کارگزینی، رفاهی، آموزش، دبیرخانه، پشتیبانی و ... در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه و قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توان تخصصی نیروی انسانی در فعالیت واحدهای مختلف اداره کل شیلات
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مالی و همچنین نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گزارشاهای مالی مورد نیاز براساس قوانین مالی محاسباتی و آئین نامه های مالی
 • انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی و تسهیلات بانکی و بیمه ای مورد نیاز و نظارت بر تامین و جذب آنها در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه
 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و گزارشهای فنی تخصصی در ارتباط با کلیه فعالیتهای اداره کل و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشهای لازم
 • بررسی، تجزیه و تحلیل آمار و گزارشهای ارائه شده از پیشرفت فعالیتهای مربوط و انعکاس آن به مدیر کل
 • مطالعه در زمینه مشکلات و تنگناهای اداری، مالی و برنامه ریزی و ارائه راه حلهای لازم در جهت رفع آنها
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین عمومی و اختصاصی سازمان
 • مشارکت در اجرای قوانین و مقررات اداری و مالی در اداره کل، تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی ، امور تشکیلات، تدوین و بهبود روشهای انجام کار، تامین تسهیلات بانکی و بیمه ای و جلب مشارکتهای مردمی و سایر وظایف واحد در سطح حوزه فعالیت و ارائه گزارشهای مربوطه
 • نظارت بر انجام وظایف کارکنان تحت نظر و رهنمود و راهنمایی تخصصی به منظور انجام صحیح و سریع وظایف
 • انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط که حسب مورد ارجاع می شود