مشخصات سر گروه
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مشخصات اعضای گروه
مشخصات عضو اول
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مشخصات عضو دوم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مشخصات عضو سوم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مشخصات عضو چهارم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مشخصات عضو پنجم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:
 /   / 
محل صدور:
وضعیت تاهل:
کد شناور صیادی:
مدارک مورد نیاز
 1. کارت صیادی همه اعضای گروه به صورت یکجا
  0%
 2. آخرین مجوز صید سالانه
  0%
 3. گواهینامه ثبت قایق صیادی
  0%
 4. گواهینامه ایمنی قایق
  0%
 5. بیمه مسیولیت
  0%