اطلاعات لازم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:
شماره تماس:

آدرس محل استخر:
شهرستان:
بخش:
روستا:
آدرس کامل:

ردیف شرح عملیات مرحله مورد درخواست برای بازدید تاریخ شروع هر مرحله تاریخ اتمام هر مرحله
1 پیاده کردن نقشه استخر
 /   / 
 /   / 
2 پی کنی
 /   / 
 /   / 
3 شفته ریزی و بتن مگر
 /   / 
 /   / 
4 آرماتوربندی پی
 /   / 
 /   / 
5 بتن ریزی پی
 /   / 
 /   / 
6 قالب بندی و آرماتور بندی دیواره استخر
 /   / 
 /   / 
7 بتن دیواره استخر
 /   / 
 /   / 
8 اجرای بتن کف استخر
 /   / 
 /   / 
9 احداث کانال و لوله های آبرسانی
 /   / 
 /   / 
10 خاکریزی دور استخر
 /   / 
 /   / 
11 اتمام ساخت استخر
 /   / 
 /   /