اطلاعات لازم
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
کد ملی:


نوع استخر:
مساحت استخر به متر مربع:

آدرس زمین:
شهرستان:
بخش:
روستا:
آدرس کامل:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:

 • سند زمین
  0%
 • مجوز بهره برداری از چاه یا هر نوع منبع دیگر دارای اعتبار و برابر اصل
  0%
 • تصویر کارت ملی صفحه اول
  0%
 • تصویر کارت ملی صفحه دوم
  0%
 • تصویر صفحه اول شناسنامه
  0%
 • تصویر صفحه توضیحات
  0%
 • تصویر کارت پایان خدمت
  0%
 • تصویر پروانه بهره برداری یا مجوز قبلی
  0%