گزارش عملکرد نمایندگی شیلات هیرمند

مقدمه

استان سیستان وبلوچستان با مساحت 184000 کیلومتر مربع و آب وهوای گرم و خشک واقع در قسمت جنوب شرقی کشور و پهناورترین استان کشور میباشد. شهرستان هیرمند در قسمت شمالی این استان پهناور قرار داردکه با مساحت حدود 2500 کیلومتر مربع و جمعیت 73254 نفر در اوایل دی ماه1387 از شهرستان زابل منفک و به یک شهرستان مستقل تبدیل شده است

این شهرستان در حدود 80 کیلومتری مربع در قسمت دریاچه هامون با کشور افغانستان مرز آبی دارد که این پدیده عامل مهمی برای فعالیت صیادان و کسب روزی آنها از طریق صید و صیادی در این دریاچه گردیده است. بنابراین با استقلال شهرستان هیرمند از شهرستان زابل و وجود دریاچه هامون و فعالیت صیادان وجود نمایندگی شیلات هیرمند در این شهرستان الزامی به نظر میرسید که با تثبیت اداره کل شیلات سیستان در اوایل مهر ماه 1389این امرمحقق و نمایندگی شیلات هیرمند در مورخه 17/7/89 به طور مستقل و رسما کارخود را آغاز نمود که در ابتدای راه به خاطر نداشتن مکان اداری مناسب و نیروی انسانی کارشناس مشکلات و محدودیت هایی وجود داشت ولی با توکل به خداوند متعال مشکلات تبدیل به فرصت شدند .عمده فعالیت این نمایندگی در دو حوزه آبزی پروری و صید و صیادی به شرح ذیل میباشد: