معرفی رئیس اداره مالی

نام و نام خانوادگی: اکبر نورا

پست سازمانی: رئیس اداره مالی

رشته تحصیلی :

تلفن مستقیم :

پست الکترونیکی :


شرح وظایف

 • اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی به منظور اجرای دقیق مقررات مالی و محاسباتی منطبق با قوانین و مقررات
 • برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های مالی در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه شیلات
 • اجرای سیستمها و روشهای مصوب و انجام اقدامات لازم جهت بهبود روشهای مورد عمل و همچنین اجرای تشکیلات سازمانی مصوب
 • انجام اقدامات لازم جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای اداری و پرسنلی اداره کل از قبیل کارگزینی، رفاهی، آموزش، دبیرخانه، پشتیبانی و ... در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از توان تخصصی نیروی انسانی در فعالیت واحدهای مختلف
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مالی شیلات اداره کل و همچنین نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گزارشهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مالی محاسباتی و آئین نامه های آن
 • انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی و تسهیلات بانکی و بیمه ای مورد نیاز و پیگیری آن به منظور تامین و جذب آنها
 • مطالعه در زمینه مشکلات و تنگناهای مالی و برنامه ریزی و ارائه راه حلهای لازم در جهت رفع آنها
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین عمومی و اختصاصی اداری و مالی
 • اجرای قوانین و مقررات مالی، تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی، امور تشکیلات، تدوین و بهبود روشهای انجام کار، تامین تسهیلات بانکی و بیمه ای و جلب مشارکتهای مردمی و سایر وظایف واحد در سطح اداره کل و ارائه گزارشهای مربوطه
 • انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط که توسط مقام مافوق ارجاع می شود.