مراحل صدور کارت صیادی

 • هدف: شناسایی صیادان عضو تعاونی های صیادی
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: تقاضای صیاد از تعاونی مربوطه، تائید تعاونی و ارسال آمار صید به اتحادیه صیادی، بررسی تائید درخواست تعاونی توسط اتحادیه صیادی، ارسال به اداره شیلات شهرستان، انجام بازدید از صیدگاه و تائید فعالیت صیادی با تکمیل فرم های مربوط ( صورت جلسه صیدگاه، فرم کارت صیادی )، صدور کارت صیادی
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 15 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. در خواست متقاضی
  2. تائید تعاونی صیادی و ارسال آمار صید
  3. بررسی و تائید اتحادییه تعاونی صیادی
  4. در خواست اتحادیه تعاونیهای صیادی از شیلات شهرستان
  5. انجام بازدید از صیدگاه وتنظیم صورتجلسه
  6. در صورت فعالیت تکمیل فرم کارت صیادی
  7. تائید اداره شیلات شهرستان
  8. تائید اداره امور صید اداره کل
  9. تائید مدیر کل
 • مدارک لازم:
  • کپی دفترچه صیادی ( صفحه اول و سهام )
  • کپی کارت سوخت
  • کپی شناسنامه و صفحه توضیحات
  • تعداد دو قطعه عکس 3*4 جدید
  • کپی مدرک تحصیلی
  • کپی کارت پایان خدمت کپی کارت پایان خدمت
  • نامه آمار صید

  مراحل اجرای دوره های آموزشی و ترویجی صید

 • هدف: آشنایی صیادان با آموزشهای نوین
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: نیاز سنجی دوره جهت صیادان ،در خواست خرید ( جهت لوازم نوشت افزار و پذیرایی)ابتدا تائید در خواست توسط رئیس اداره ،تائید مدیر کل،تائید امور مالی ؛ تائید پشتبانی ف خرید توسط کارپرداز با رعایت صرف جویی در خرید پس دعوت از صیادان جهت شرکت در دوره ؛و دعوت مربی جهت برگزاری دوره
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 30 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. دعوت از صیادان جهت شرکت در دوره
  2. دعوت از مربی جهت برگزاری دوره

  مراحل صدور مجوز صید سالیانه

 • هدف: صدور مجوز صید سالیانه جهت فعالیت صید و صیادی
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: در خواست تعاونی اتحادیه صیادی از شیلات شهرستان و ارسال مدارک لازم (آمارصید سال قبل تصویر مجوز صید قبلی، تصویر پروانه بهره برداری شناور) بررسی مدارک و تکمیل فرم مجوز صید، تائید شیلات شهرستان، تائید اداره امور صید، تائید مقام مجاز، تحویل نسخه سر صیاد یا مالک شناور
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 7 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. در خواست سر صیاد یا مالک شناور به تعاونی صیادی و ارسال آمارصید
  2. تائید درخواست توسط تعاونی و ارسال به اتحادیه صیادی
  3. تائید اتحادیه صیادی و ارسال به شیلات شهرستان
  4. واریز تعرفه صید به حساب شیلات
  5. بررسی مدارک و تکمیل فرم مجوز صید
  6. تائید شیلات شهرستان ؛ اداره امور صید و مقام مجاز
  7. تحویل نسخه به مالک شناور یا سر صیاد
 • مدارک لازم:
  • درخواست سر صیاد
  • در خواست تعاونی صیادی
  • در خواست اتحادیه صیادی
  • تصویر مجوز صید سال قبل
  • تصویر پروانه بهره برداری شناور
  • واریز وجه تعرفه صید سالیانه
  • آمار صید شناور مورد تائید تعاونی

  مراحل معرفی به تامین اجتماعی جهت بیمه صیادی

 • هدف: شناسایی صیادان فعال جهت بیمه صیادی
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: تائید ودر خواست سر صیاد گروه بیمه ای، درخواست شرکت تعاونی به اتحادیه صیادی، دریافت مدارک توسط اتحادیه صیادی، معرفی به اداره شیلات شهرستان توسط اتحادیه، بررسی فعالیت صیادی متقاضی در صید گاه وتنظیم صورتجلسه، معرفی به اداره تامین اجتماعی شهرستان
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 15 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. در خواست صیاد از شرکت تعاونی جهت معرفی به اتحادیه
  2. دریافت وبررسی درخواست ومدارک توسط اتحادیه
  3. معرفی به شیلات شهرستان
  4. بررسی فعالیت صیاد در صید گاه و تکمیل صورتجلسه بازدید
  5. در صورت فعالیت معرفی به تامین اجتماعی
 • مدارک لازم:
  • کپی کارت صیادی
  • آمار صید
  • معرفی نامه سرگروه جهت اضافه نمودن صیاد به گروه
  • درخواست تعاونی و اتحادیه صیادی

  مراحل کار صدور موافقت استخرهای پرورش ماهی

 • هدف: صدور مجوز پرورش ماهی برای آبزی پروران
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: متقاضیان ابتدا درخواست خود را به اداره شیلات شهرستان داده سپس توسط کارشناس مربوطه از چاهک و زمین های متقاضی بازدید بعمل آمده و بعد از بازدید در صورت داشتن شرایط استعلامات لازم از ادارات اخذ می شود
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 15 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. ارائه در خواست کتبی متقاضی
  2. تکمیل فرم بازدید کارشناسی
  3. استعلام از ادارات مربوطه
  4. تکمیل پرونده و ارسال به کمیسیون صدور مجوزها
  5. بررسی درخواست در کمیسیون
  6. در صورت نداشتن نقص صدور مجوز موافقت اصولی
  7. تحویل به متقاضی
 • مدارک لازم:
  • تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه برای برادران
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر صفحه اول شناسانمه و توضیحات
  • سه قطعه عکس 4*3 جدید
  • اخذ جوابیه استعلام از ادارات دامپزشکی، جهاد کشاورزی
  • تعهد نامه محضری دال بر التزام متقاضی جهت شرکت در دوره های آموزشی
  • جوابیه نتایج آزمایشات آب برای پرورش ماهیان سردآبی
  • تصویر مجوز برداشت آب از امور آب شهرستان

  مراحل کارجهت تمدید اعتبار مجوز یا پروانه بهره برداری پرورش ماهی

 • هدف: تمدید مجوز یا پروانه بهره برداری پرورش ماهی در استخر خاکی و بتنی
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: متقاضی می بایست ابتدا در خواست کتبی و مدارک مورد نیاز از قبیل (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت ،کپی اصل موافقت اصولی قبلی یا مجوز قبلی ، مدرک تحصیلی، و پروانه بهره برداری آب تمدید شده،کپی سند زمین یا اجاره نامه مدت دار، حداقل 3 سال) را به اداره شهرستان تحویل و شیلات شهرستان بر فعال بودن استخر پرورش ماهی طی 2سال گذاشته پرونده را تائید و پرونده جهت بررسی به کمسیون صدور پروانه معاونت آبزی پروری ارسال میگردد که در صورت کامل بودن و نداشتن نقص ،مجوز پرورش ماهی متقاضی تمدید می گردد.
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 15 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. اخذ مدارک لازم
  2. تائید اداره شهرستان مبنی بر فعالیت پرورش ماهی
  3. ارسال پرونده به کمسیون صدور پروانه معاونت آبزی پروری
  4. بررسی در کمسیون صدور پروانه
  5. در صورت نداشتن تقص،صدور تمدید مجوز پرورش ماهی

  مراحل کار جهت دریافت تسهیلات تکمیل و تجهیز مراکز عرضه آبزیان (فروشگاه)

 • هدف: تجهیز فروشگاه آبزیان
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: متقاضی می بایست ابتدا در خواست کتبی مدارک مورد نیازاز قبیل ( کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت ،سند ثبتی فروشگاه ،یا قولنامه ده ساله، پروانه کسب مرغ و ماهی) رابه شیلات شهرستان ارائه و سپس استعلامات مربوطه را از مراجع ذیربط را اخذ و به همراه طرح توجیهی تجهیز فروشگاه واخذ تعهد محضری توسط اداره شیلات شهرستان به طرح برنامه اداره کل معرفی می گردد.
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 7 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. مراجعه متقاضی و ارائه در خواست کتبی
  2. اخذ مدارک لازم
  3. اخذ استعلامات مربوطه از مراجع ذیربط
  4. ارائه طرح توجیهی
  5. اخذ تعهدمحضری
  6. معرفی به طرح و برنامه اداره کل
  7. تصویب در کار گروه استان
  8. معرفی به بانک عامل

  مراحل دریافت تسهیلات جهت خرید خودروهای سردخانه دار مخصوص حمل آبزیان

 • هدف: خرید تجهیزخودروی سردخانه دار مخصوص حمل آبزیان
 • دامنه: استان سیستان و بلوچستان، اداره شیلات شهرستان زابل
 • شرایط کلی: متقاضی می بایست ابتدا در خواست کتبی را مدارک مورد نیازاز قبیل ( کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت ،گواهینامه ، موافقت اصولی حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی) را به شیلات شهرستان ارائه و سپس استعلامات مربوطه را از مراجع ذیربط را اخذ و به همراه طرح توجیهی خودروی سردخانه دار وپس از تعهد محضری توسط اداره شیلات شهرستان به طرح برنامه اداره کل معرفی می گردد.
 • مدت زمان انجام کار: حداکثر 30 روز
 • مراحل و شرح اقدامات:
  1. مراجعه متقاضی و ارائه در خواست کتبی
  2. اخذ مدارک لازم
  3. اخذ استعلامات مربوطه از مراجع ذیربط
  4. ارائه طرح توجیهی
  5. اخذ تعهدمحضری
  6. معرفی به طرح و برنامه اداره کل
  7. تصویب در کار گروه استان
  8. معرفی به بانک عامل

دستور العمل ساخت استخر بتني 200 متر مربعي :

متقاضي محترم لطفاً موارد ذيل را رعايت نموده و بر اساس نقشه اجرايي اقدام گردد :

1. بلوک حتماً با مصالح شن شسته و دانه بندي اجرا شود.

2. به ازاي هر کيسه سيمان 20 تا 18 عدد بلوک زده شود و قبل از تاييد ناظر وجهي بابت کارمزد بلوک زن داده نشود.

3. پي کني پاي ديوار 90 * 50 سانتيمتر اجرا شده و 20 سانتيمتر از آن با شفته آهک مخلوط گردد

4. بتن مکر 10-50 سانتيمتر در پي کني ديوار ريخته شده تسطيع و صاف گردد.

5. آرماتور بر اساس نقشه بسته شده وقبل از استفاده بازديد صورت گيرد. ( يعني فاصله خاموت 20 سانتيمتر و 70 * 30 رعايت شود وقبل از تاييد توسط ناظر دستمزد آرماتور بند داده نشود

6. در بلوک چيني رديف ديوار فاصله هر دو بلوک حداقل 3- 2 سانتيمتر از يکديگر باشد

7. قبل از آستري سيمان بازديد صورت پذيرد

8. کف استخر با 4-3 تن آهک شيفته شود به ضخامت حداقل 30 سانتيمتر

9. کف استخر با لايحه ضخامت 30 سانتيمتر بتن شود با عيار حداقل 300 کيلوگرم سيمان در هر متر مکعب بتن

10. دو لوله 4 يا 6 اينچ جهت تخليه آب شسته شو کف با شير فلکه مربوط استفاده شود

11. کانال بلوکي روي ديواري رعايت و فاصله هر دو بلوک يک لوله يک دوم يا کوچکتر استفاده شود.

12. بتن ريزي پس از تاييد آرماتور توسط ناظر به ابعاد 40 * 80 سانتيمتر به عيار 350 – 300 با هماهنگي ناظر اجرا گردد.

13. ترکيب مصالح جهت زدن بلوک 60% شن شسته، 25% نخودي و 15% بادامي

14. ابعاد حوضچه صيد 2 مترعرض به طول متر و ارتفاع 1 متر (70 سانتي متر داخل زمين و 30 سانتي متر زيرزمين)