در این صفحه می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق فرم زیر، به صورت مستقیم با مدیر کل شیلات زابل ارسال نمایید.

قبل از ارسال مطلب، به چند نکته زیر توجه کنید:

* برای ارسال مطلب، داشتن ایمیل معتبر ضروری است تا از این طریق بتوان پاسخ را برای شما ارسال نمود.

* بعد از ارسال مطلب، یک کد پیگیری برای شما ایجاد شده، که برای رهگیری و پاسخگویی به مطلب شما می باشد در صورت عدم دسترسی به ایمیل در صفحه پیگیری می توانید پاسخ خود را مشاهده کنید.

* شاید پاسخ به مطلب شما، به قسمت Spam میل باکس شما برود. لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید.