معرفی رئیس گروه توسعه آبزیان

نام و نام خانوادگی: علیرضا افشاری

پست سازمانی: رئیس گروه توسعه آبزیان

رشته تحصیلی : فوق لیسانس شیلات-تکثیر و پرورش

تلفن مستقیم :

پست الکترونیکی : alirezaafshari1357@yahoo.com


شرح وظایف

  • مطالعه و بررسی به منظور شناسایی استعدادهای منطقه جهت تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی و سایر آبزیان و افزایش فن آوری در این زمینه
  • تهیه و تنظیم و پیشنهاد طرحها و پروژه های تکثیر و پرورش، بازسازی ذخایر ماهی و سایر آبزیان و پیگیری جهت تصویب آنها
  • نظارت بر اجرای طرحها و پروژه های مصوب تکثیر و پرورش، بازسازی ذخایر ماهی و سایر آبزیان
  • برنامه ریزی به منظور انتقال دانش فنی روز مربوط به تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی و سایر آبزیان
  • نظارت بر استفاده بهینه از منابع آبی، پرورش گونه های جدید و روشهای نوین تولید و پرورش ماهی و سایر آبزیان
  • بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و گزارشهای دریافتی از فعالیتهای تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان استان و جمع بندی آنها جهت ارائه به مسئولین ذیربط
  • بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان استان اظهار نظر و ارائه راه حلهای مناسب جهت رفع آنها و بهینه نمودن روشهای مورد عمل
  • نظارت بر فعالیت کارشناسان تحت نظر و ارائه رهنمود و راهنمایی های تخصصی در جهت انجام صحیح و بموقع وظایف محوله
  • انجام سایر امور مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می گردد.