معرفی رییس اداره امور صید

نام و نام خانوادگی: رمضان شهریاری

پست سازمانی: رییس اداره امور صید

رشته تحصیلی : فوق دیپلم شیلات

تلفن مستقیم :

پست الکترونیکی :


شرح وظایف

  • سیاست گذاری- مدیریت و نظارت بر بهره برداری از منابع آبی
  • مدیریت بهره برداری و نگهداری از بنادر صیادی
  • حفاظت و حراست از منابع آبی
  • بهینه سازی روشهای بهره برداری از ذخایر و معرفی روشهای جدید
  • حمایت از تهیه و تولید و تدارک ادوات نهادهای صیادی
  • تقویت و توسعه تعاونیها و اتحادیه های صیادی و تشکلهای صیادی
  • انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی و جامعه صیادی
  • کمک به تاسیس و توسعه بازارهای فروش آبزیان
  • گسترش ارتباطات و اطلاع رسانی در زمینه صید و تجارت آبزیان